LAT 
Pakalpojumi Iepirkumi Izsludini iepirkumu Cenas Reģistrācija Kontakti
Reģistrētiem lietotājiem
   aizmirsi paroli?
Nozaru katalogs
CVP kodi
Iepirkuma likums
Iesakam

CVP kodi

Kods Koda atšifrējums latviešu valodā Koda atšifrējums angļu valodā Pakalpojuma kategorijas Nr.
01000000-7 Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības un saistītā produkcija Agricultural, horticultural, hunting and related products 0
01100000-8 Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcija Crops, products of market gardening and horticulture 0
01200000-9 Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku valsts produkti Live animals and animal products 0
01300000-0 Jauktās saimniecības produkti Products of mixed farming 0
01900000-6 Lauksaimniecības materiāli Agricultural supplies 0
02000000-4 Mežkopības un mežistrādes produkti Forestry and logging products 0
02100000-5 Koks Wood 0
02200000-6 Sveķi Gums 0
02300000-7 Korķis Cork 0
02400000-8 Mežsaimniecības produkcija Forestry products 0
02500000-9 Kokaudzētavu produkcija Tree-nursery products 0
05000000-5 Zivis, zivsaimniecības produkti un citi zivsaimniecības blakusprodukti Fish, fishing products and other by-products of the fishing industry 0
05100000-6 Zivis Fish 0
05200000-7 Vēžveidīgie Crustaceans 0
05300000-8 Ūdens valsts produkti Aquatic products 0
05400000-9 Zivsaimniecības blakusprodukti By-products of the fishing industry 0
10000000-3 Akmeņogles, brūnogles, kūdra un citi ogļu produkti Coal, lignite, peat and other coal-related products 0
10100000-4 Akmeņogles un ogļu izcelsmes kurināmais Coal and coal-based fuels 0
10200000-5 Brūnogles un kūdra Lignite and peat 0
10300000-6 Ogļu izcelsmes produkti Coal-related products 0
11000000-0 Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti Petroleum, natural gas, oil and associated products 0
11100000-1 Jēlnafta Petroleum (crude) 0
11200000-2 Dabasgāze Natural gas 0
11300000-3 Nafta un saistītie produkti Oil and associated products 0
12000000-7 Urāna un torija rūdas Uranium and thorium ores 0
12100000-8 Urāna rūda Uranium ores 0
12200000-9 Torija rūda Thorium ores 0
13000000-4 Metāla rūdas Metal ores 0
13100000-5 Dzelzs rūdas Iron ores 0
13200000-6 Krāsaino metālu rūdas Non-ferrous metal ores 0
13300000-7 Dažādas rūdas Miscellaneous ores 0
14000000-1 Raktuvju, karjeru izstrādes un citi saistītie produkti Mining, quarrying and other associated products 0
14100000-2 Akmens celtniecības materiāli Stone construction materials
14200000-3 Smilts un māls Sand and clay
14300000-4 Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli Chemical and fertiliser minerals
14400000-5 Sāls un tīrais nātrija hlorīds Salt and pure sodium chloride
14500000-6 Raktuvju un karjeru izstrādes saistītie produkti Related mining and quarrying products
15000000-8 Pārtikas produkti un dzērieni Food products and beverages 0
15100000-9 Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti Animal products, meat and meat products 0
15200000-0 Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis Prepared and preserved fish 0
15300000-1 Augļi, dārzeņi un saistītie produkti Fruit, vegetables and related products 0
15400000-2 Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki Animal or vegetable oils and fats 0
15500000-3 Piena produkti Dairy products 0
15600000-4 Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti Grain mill products, starches and starch products 0
15700000-5 Dzīvnieku barība Animal feedstuffs 0
15800000-6 Dažādi pārtikas produkti Miscellaneous food products 0
15900000-7 Dzērieni Beverages 0
16000000-5 Tabaka, tabakas izstrādājumi un izejvielas un materiāli Tobacco, tobacco goods and supplies 0
16100000-6 Tabakas izstrādājumi Tobacco goods 0
16200000-7 Tabaka Tobacco 0
16300000-8 Tabakas izstrādājumu ražotāju izejvielas un materiāli Tobacconist supplies 0
17000000-2 Audumi un tekstilpreces Textiles and textile articles 0
17100000-3 Audumi un saistītie izstrādājumi Textile fabrics and related items 0
17200000-4 Tekstilpreces Textile articles 0
17300000-5 Dzijas un diegi Textile yarn and thread 0
17400000-6 Tekstilatkritumi Textile waste 0
18000000-9 Apģērbi un apģērba piederumi Clothing and accessories 0
18100000-0 Profesionālie apģērbi, speciālie darba apģērbi un aksesuāri Occupational clothing, special workwear and accessories 0
18200000-1 Virsdrēbes Outerwear 0
18300000-2 Atsevišķi apģērba gabali Garments 0
18400000-3 Speciālie apģērbi un aksesuāri Special clothing and accessories 0
18500000-4 Ādas apģērbi Leather clothes 0
18600000-5 Kažokādas un kažokādu izstrādājumi Furs and articles of fur 0
18700000-6 Lietoti apģērbi Second-hand clothing 0
19000000-6 Āda, ādas izstrādājumi un apavi Leather, leather products and footwear 0
19100000-7 Āda Leather 0
19200000-8 Ādas izstrādājumi, bagāžas somas un zirglietas Leather articles, luggage and saddlery 0
19300000-9 Apavi Footwear 0
20000000-6 Koks, koksnes izstrādājumi, korķa izstrādājumi, pīti grozi un pīti izstrādājumi Wood, wood products, cork products, basketware and wickerwork 0
20100000-7 Zāģmateriāli Sawn wood 0
20200000-8 Koksnes loksnes un finieris Wooden sheets and veneers 0
20300000-9 Namdaru un galdniecības izstrādājumi celtniecībai
0
20400000-0 Koka konteineri, transporta platformas, kastes un citas tvertnes Wooden containers, pallets, boxes and other containers 0
20500000-1 Koksnes un korķa izstrādājumi Articles of wood and cork 0
21000000-3 Dažāda veida celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi Various types of pulp, paper and paper products 0
21100000-4 Celuloze, papīrs un kartons Pulp, paper and paperboard 0
21200000-5 Papīra vai kartona izstrādājumi Paper or paperboard articles 0
22000000-0 Dažāda veida iespieddarbi un priekšmeti drukāšanai Various types of printed matter and articles for printing 0
22100000-1 Grāmatas, brošūras un atgādnes Printed books, brochures and leaflets 0
22200000-2 Avīzes, laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli Newspapers, journals, periodicals and magazines 0
22300000-3 Pastkartes, apsveikuma kartītes un citi iespieddarbi Postcards, greeting cards and other printed matter 0
22400000-4 Markas, čeku veidlapas, banknotes, akciju vērtspapīri, tirdzniecības reklāmas materiāli, katalogi un rokasgrāmatas Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals 0
22500000-5 Iespiedplates vai cilindri un citas iespieddarbiem izmantojamas iekārtas Printing plates or cylinders or other media for use in printing 0
22800000-8 Papīra vai kartona reģistri, grāmatvedības uzskaites žurnāli, ātršuvēju vāki, veidlapas un citas drukātās kancelejas preces Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery 0
22900000-9 Dažādi iespieddarbi Miscellaneous printed matter 0
23000000-7 Naftas produkti un degvielas Petroleum products and fuels 0
23100000-8 Naftas pārstrādes produkti Refined petroleum products 0
23200000-9 Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas 0
33300000-0 Dažādi naftas produkti Miscellaneous petroleum products 0
24000000-4 Ķimikālijas, ķīmiskie produkti un mākslīgās šķiedras Chemicals, chemical products and man-made fibres 0
24100000-5 Ķimikālijas Chemicals 0
24200000-6 Agroķīmijas produkti Agro-chemical products 0
24300000-7 Krāsas, lakas, tipogrāfijas krāsa un mastikas Paints, varnishes, printing ink and mastics 0
24400000-8 Zāles Medicinal products 0
24500000-9 Glicerīns, ziepes, mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi, parfīmi un tualetes piederumi Glycerol, soaps, detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 0
24600000-0 Sprāgstvielas un ķīmiskās vielas ar augstu tīrības pakāpi Explosives and fine chemical products 0
24700000-1 Mākslīgās šķiedras Man-made fibres 0
24800000-2 Dažādi ķīmiskie produkti Various chemical products 0
25000000-1 Gumijas, plastmasas un plēves izstrādājumi Rubber, plastic and film products 0
25100000-2 Gumijas izstrādājumi Rubber products 0
25200000-3 Plastmasas izstrādājumi Plastic products 0
25300000-4 Filmu izstrādājumi Film products 0
26000000-8 Metālu nesaturoši minerālu produkti Non-metallic mineral products 0
26100000-9 Stikls un stikla izstrādājumi Glass and glass products 0
26200000-0 Uguns neizturīgie keramikas priekšmeti un ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi Non-refractory ceramic goods and refractory ceramic products 0
26900000-7 Dažādi metālu nesaturošu minerālu izstrādājumi Miscellaneous non-metallic mineral products 0
27000000-5 Parastie metāli un saistītie produkti Basic metals and associated products 0
27100000-6 Parastie metāli Basic metals 0
27200000-7 Caurules Tubes 0
27300000-8 Dzelzs un tērauda izstrādājumi Iron and steel products 0
27400000-9 Dārgmetāli un metāli, kas pārklāti ar dārgmetāliem Precious metals and metals clad with precious metals 0
27500000-0 Alumīnijs un alumīnija izstrādājumi Aluminium and aluminium products 0
27600000-1 Svina, cinka un alvas izstrādājumi Lead, zinc and tin products 0
27700000-2 Vara izstrādājumi Copper products 0
27800000-3 Krāsaino metālu izstrādājumi Non-ferrous metal products 0
28000000-2 Rūpnieciski izgatavoti izstrādājumi un materiāli Fabricated products and materials 0
28100000-3 Metāla konstrukcijas Structural metal products 0
28200000-4 Metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes; centrālapkures radiatori un katli Metal tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers 0
28300000-5 Kodolreaktori un to sastāvdaļas Nuclear reactors and parts 0
28400000-6 Kabeļi, stieples un saistītie izstrādājumi Cable, wire and related products 0
28500000-7 Dažādi rūpnieciski ražoti metālizstrādājumi un saistīti izstrādājumi Miscellaneous fabricated metal products and related items 0
28600000-8 Galda piederumi, instrumenti, slēdzenes, atslēgas un eņģes Cutlery, tools, locks, keys and hinges 0
28700000-9 Stiprinājumi, ķēdes un atsperes Fasteners, chain and springs 0
28800000-0 Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi Construction materials and associated items 0
29000000-9 Ierīces, iekārtas, aprīkojums, aparāti un saistītie izstrādājumi Machinery, equipment, appliances, apparatus and associated products 0
29100000-0 Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai Machinery for the production and use of mechanical power 0
29200000-1 Vispārējā lietojuma ierīces General-purpose machinery 0
29300000-2 Lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības tehnika Agricultural, horticultural and forestry machinery 0
29400000-3 Darbgaldi Machine tools 0
29500000-4 Speciālā lietojuma ierīces un detaļas Special-purpose machinery and parts 0
29600000-5 Ieroči, munīcija un to daļas Weapons, ammunition and associated parts 0
29700000-6 Mājsaimniecības tehnika Domestic appliances 0
29800000-7 Dažādas iekārtas Miscellaneous equipment 0
30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi Office and computing machinery, equipment and supplies 0
30100000-0 Biroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus Office machinery, equipment and supplies except computers 0
30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi Computer equipment and supplies 0
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables 0
31100000-7 Elektromotori, ģeneratori un transformatori Electric motors, generators and transformers 0
31200000-8 Elektrības sadales un kontroles ierīces Electricity distribution and control apparatus 0
31300000-9 Izolēti vadi un kabeļi Insulated wire and cable 0
31400000-0 Akumulatori, galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas Accumulators, primary cells and primary batteries 0
31500000-1 Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes Lighting equipment and electric lamps 0
31600000-2 Elektriskās iekārtas un aparāti Electrical equipment and apparatus 0
31700000-3 Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies 0
32000000-3 Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti Radio, television, communication, telecommunication and related equipment and apparatus 0
32100000-4 Elektronu lampas, kineskopi un elektroniskie komponenti Electronic valves, tubes and electronic components 0
32200000-5 Raidītāji radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radio vai televīzijas apraidei Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television 0
32300000-6 Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus 0
32400000-7 Tīkli Networks 0
32500000-8 Telekomunikāciju iekārtas un piederumi Telecommunications equipment and supplies 0
33000000-0 Medicīniskās un laboratoriju ierīces, optiskās un precīzo parametru ierīces, rokas pulksteņi un pulksteņi, farmaceitiski līdzekļi un saistītie medicīniskie palīgmateriāli Medical and laboratory devices, optical and precision devices, watches and clocks, pharmaceuticals and related medical consumables 0
33100000-1 Medicīniskās ierīces Medical devices 0
33200000-2 Instrumenti un ierīces mērījumu veikšanai, pārbaudīšanai, testēšanai un navigācijai Instruments and appliances for measuring, checking, testing and navigating 0
33300000-3 Ražošanas procesa vadības iekārtas Industrial process control equipment 0
33400000-4 Optiskie instrumenti Optical instruments 0
33500000-5 Laika mērīšanas instrumenti Horological instruments 0
34000000-7 Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un transportlīdzekļu detaļas Motor vehicles, trailers and vehicle parts 0
34100000-8 Mehāniskie transportlīdzekļi Motor vehicles 0
34200000-9 Transportlīdzekļu virsbūves, piekabes vai puspiekabes Vehicle bodies, trailers or semi-trailers 0
34300000-0 Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem Parts and accessories for vehicles and their engines 0
34400000-1 Motocikli, divriteņi un blakusvāģi Motorcycles, bicycles and sidecars 0
35000000-4 Transporta iekārtas Transport equipment 0
35100000-5 Kuģi un laivas Ships and boats 0
35200000-6 Dzelzceļa vilcienu un tramvaju lokomotīves un ritošais sastāvs un saistītās detaļas Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts 0
35300000-7 Lidaparāti un kosmosa kuģi Aircraft and spacecraft 0
35400000-8 Dažādas transporta iekārtas Miscellaneous transport equipment 0
36000000-1 Rūpniecības preces, mēbeles, amatniecības izstrādājumi, īpaša lietojuma izstrādājumi un saistītās preces Manufactured goods, furniture, handicrafts, special-purpose products and associated consumables 0
36100000-2 Mēbeles Furniture 0
36200000-3 Juvelierizstrādājumi un saistītie priekšmeti Jewellery and related articles 0
36300000-4 Mūzikas instrumenti un to sastāvdaļas Musical instruments and parts 0
36400000-5 Sporta preces un inventārs Sports goods and equipment 0
36500000-6 Spēles un rotaļlietas; atrakciju parka spēles Games and toys; fairground amusements 0
36600000-7 Dažādas rūpniecības un citas preces Miscellaneous manufactured and other goods 0
36700000-8 Preces un plaša patēriņa izstrādājumi Consumables and consumer goods 0
36800000-9 Amatniecības un mākslas inventārs Handicraft and art supplies 0
36900000-0 Īpaša lietojuma izstrādājumi Special-purpose product 0
37000000-8 Pārstrādātas otrreizējās izejvielas Recovered secondary raw materials 0
37100000-9 Pārstrādātas otrreizējās metāla izejvielas Recovered secondary metal raw materials 0
37200000-0 Pārstrādātas otrreizējās nemetāla izejvielas Recovered secondary non-metal raw materials 0
40000000-2 Elektrība, gāze, kodolenerģija un kodoldegviela, tvaiks, karstais ūdens un citi enerģijas avoti Electricity, gas, nuclear energy and fuels, steam, hot water and other sources of energy 0
40100000-3 Elektrība Electricity 0
40200000-4 Mākslīgā gāze Manufactured gas 0
40300000-5 Tvaiks, karstais ūdens un saistītie produkti Steam, hot water and associated products 0
40400000-6 Saules enerģija Solar energy 0
40500000-7 Kodoldegviela Nuclear fuels 0
41000000-9 Iegūtais un attīrītais ūdens Collected and purified water 0
41100000-0 Dabīgais ūdens Natural water 0
45000000-7 Celtniecības darbi Construction work 0
45100000-8 Būvlaukuma sagatavošana Site preparation work 0
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi Works for complete or part construction and civil engineering work 0
45300000-0 Ēku instalācijas darbi Building installation work 0
45400000-1 Ēku celtniecības pabeigšanas darbi Building completion work 0
45500000-2 Būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma noma, ieskaitot apkalpojošo personālu Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator 0
50000000-5 Remonta, apkopes un uzstādīšanas pakalpojumi Repair, maintenance and installation services *
50100000-6 Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment 1
50200000-7 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem, dzelzceļu, autoceļiem un jūras transportu Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment 1
50300000-8 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment 1
50400000-9 Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Repair and maintenance services of medical and precision equipment 1
50500000-0 Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru, iekārtu un ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery 1
50700000-2 Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi Repair and maintenance services of building installations 1
50800000-3 Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Miscellaneous repair and maintenance services 1
50900000-4 Uzstādīšanas pakalpojumi Installation services 1
52000000-9 Mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services 27
52100000-0 Pārtikas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of food products 27
52200000-1 Dzērienu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of beverages 27
52300000-2 Mēbeļu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of furniture 27
52400000-3 Apģērbu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of clothing 27
52500000-4 Celtniecības materiālu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of construction materials 27
52600000-5 Iespieddarbu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of printed matter 27
52700000-6 Biroja preču mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of office items 27
52800000-7 Dārzkopības produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of horticultural products 27
52900000-8 Medicīnisko produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi Retail trade services of medical products 27
55000000-0 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi Hotel and restaurant services 17
55100000-1 Viesnīcu pakalpojumi Hotel services 17
55200000-2 Kempingu vietas un citas naktsmītņu vietas, izņemot viesnīcas Camping sites and other non-hotel accommodation 17
55300000-3 Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi Restaurant and food-serving services 17
55400000-4 Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi Beverage-serving services 17
55500000-5 Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi Canteen and catering services 17
60000000-8 Sauszemes transporta pakalpojumi un cauruļvadu transporta pakalpojumi Land transport services and transport via pipeline services *
60100000-9 Sauszemes transporta pakalpojumi Land transport services *
60200000-0 Cauruļvadu transporta pakalpojumi Pipeline transport services 27
61000000-5 Ūdensceļu transporta pakalpojumi Water transport services 19
61100000-6 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot ūdensceļus Passenger transport services by water 19
61200000-7 Kravu transports, izmantojot ūdensceļus Transport by water of freight 19
61300000-8 Kabeļu ierīkošanas kuģu pakalpojumi Cable-laying ship services 19
61400000-9 Kuģniecības darbības Shipping operations 19
61500000-0 Ūdens transportlīdzekļu ar apkalpi noma Hire of water transport equipment with crew 19
62000000-2 Gaisa transporta pakalpojumi Air transport services *
62100000-3 Regulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi Scheduled air transport services 3
62200000-4 Neregulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi Non-scheduled air transport services 3
62300000-5 Kosmosa transporta pakalpojumi Space transport services 3
62400000-6 Aviācijas un saistītie pakalpojumi Aerial and related services 20
63000000-9 Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services 20
63100000-0 Kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi Cargo handling and storage services 20
63200000-1 Sauszemes transporta palīgpakalpojumi Support services for land transport 20
63300000-2 Ūdenstransporta palīgpakalpojumi Support services for water transport 20
63400000-3 Gaisa transporta palīgpakalpojumi Support services for air transport 20
63500000-4 Ceļojumu aģentūru, ceļojuma vadītāju un tūristu palīdzības pakalpojumi Travel agency, tour operator and tourist assistance services 20
63600000-5 Loģistikas pakalpojumi Logistics services 20
64000000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi Postal and telecommunications services *
64100000-7 Pasta un kurjeru pakalpojumi Post and courier services *
64200000-8 Telekomunikāciju pakalpojumi (2) Telecommunications services (2) 5
65000000-3 Komunālie pakalpojumi Public utilities 27
65100000-4 Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi Water distribution and related services 27
65200000-5 Gāzes sadale un saistītie pakalpojumi Gas distribution and related services 27
65300000-6 Elektrosadale un saistītie pakalpojumi Electricity distribution and related services 27
65400000-7 Citi energopadeves un sadales avoti Other sources of energy supplies and distribution 27
65500000-8 Skaitītāju nolasīšanas pakalpojumi Meter reading service 27
66000000-0 Finanšu starpniecības pakalpojumi Financial intermediation services *
66100000-1 Finanšu starpniecības pakalpojumi, izņemot investīciju banku, apdrošināšanas un pensiju fondēšanas pakalpojumus (3) Financial intermediation services, except investment banking, insurance services and pension services (3) 6
66200000-2 Investīciju banku pakalpojumi (3) Investment banking services (3) 6
66300000-3 Apdrošināšanas un pensiju fondēšanas pakalpojumi, izņemot obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumus Insurance and pension services, except compulsory social security services 6
66400000-4 Pārapdrošināšanas pakalpojumi Reinsurance services 6
67000000-7 Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi Services auxiliary to financial intermediation *
67100000-8 Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanas un pensiju fondēšanas papildpakalpojumus (3) Services auxiliary to financial intermediation, except to insurance and pension funding (3) *
67200000-9 Apdrošināšanas un pensiju fondēšanas palīgpakalpojumi Services auxiliary to insurance and pension funding 6
70000000-1 Nekustamā īpašuma pakalpojumi Real estate services *
70100000-2 Nekustamā īpašuma pakalpojumi ar pašu īpašumu Real estate services with own property 27
70200000-3 Pašu īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi Renting or leasing services of own property 27
70300000-4 Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata Real estate agency services on a fee or contract basis 14
72000000-5 Datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi Computer and related services *
72100000-6 Datortehnikas konsultāciju pakalpojumi Hardware consultancy services 7
72200000-7 Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi Software programming and consultancy services 7
72300000-8 Datu pakalpojumi Data services 7
72500000-0 Datorsaistītie pakalpojumi Computer-related services 7
73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi (4) Research and development services and related consultancy services (4) 8
73100000-3 Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi Research and experimental development services 8
73200000-4 Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi Research and development consultancy services 11
73300000-5 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde Design and execution of research and development 8
74000000-9 Arhitektūras, celtniecības, juridiskie, grāmatvedības un uzņēmējdarbības pakalpojumi Architectural, engineering, construction, legal, accounting and other professional services *
74100000-0 Juridiskie, grāmatvedības, revīzijas, uzņēmējdarbības, vadības un saistītie pakalpojumi Legal, accounting, auditing, business, management and related services *
74200000-1 Arhitektūras, inženiertehniskie, celtniecības un saistītie tehnisko konsultāciju pakalpojumi Architectural, engineering, construction and related technical consultancy services 12
74300000-2 Testēšanas, pārbaudes, analīzes, uzraudzības un kontroles pakalpojumi Testing, inspection, analysis, monitoring and control services *
74400000-3 Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi Advertising and marketing services 13
74500000-4 Darbaspēka vervēšanas un personāla atlases pakalpojumi (6) Labour recruitment and provision of personnel services (6) 22
74600000-5 Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi Investigation and security services 23
74700000-6 Uzkopšanas pakalpojumi Cleaning services *
74800000-7 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi Miscellaneous business and business-related services 27
75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi Administration, defence and social security services 27
75100000-7 Pārvaldes pakalpojumi Administration services 27
75200000-8 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai Provision of services to the community 27
75300000-9 Obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumi Compulsory social security services 27
76000000-3 Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi Services related to the oil and gas industry 27
76100000-4 Profesionālie pakalpojumi gāzes rūpniecībai Professional services for the gas industry 27
76200000-5 Profesionālie pakalpojumi naftas rūpniecībai Professional services for the oil industry 27
76300000-6 Urbumu veikšanas pakalpojumi Drilling services 27
76400000-7 Urbjtorņu pozicionēšanas pakalpojumi Rig-positioning services 27
76500000-8 Pakalpojumi jūras krastā un atklātā jūrā Onshore and offshore services 27
77000000-0 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un dārzkopības pakalpojumi Agricultural, forestry and horticultural services 27
77100000-1 Lauksaimniecības pakalpojumi Agricultural services 27
77200000-2 Mežsaimniecības pakalpojumi Forestry services 27
77300000-3 Dārzkopības pakalpojumi Horticultural services 27
77400000-4 Zooloģiskie pakalpojumi Zoological services 27
77500000-5 Lopkopības pakalpojumi Animal husbandry services 27
77600000-6 Medību pakalpojumi Hunting services 27
77700000-7 Zvejniecībai raksturīgie pakalpojumi Services incidental to fishing 27
78000000-7 Iespiešanas, izdevniecības un saistītie pakalpojumi Printing, publishing and related services 15
78100000-8 Iespiešanas pakalpojumi Printing services 15
78200000-9 Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi Services related to printing 15
78300000-0 Izdevniecības pakalpojumi Publishing services 15
78400000-1 Abonēšanas pakalpojumi Subscription services 15
80000000-4 Izglītības pakalpojumi Education services *
80100000-5 Pamatizglītības pakalpojumi Primary education services 24
80200000-6 Vidējās izglītības pakalpojumi Secondary education services 24
80300000-7 Augstākās izglītības pakalpojumi Higher education services 24
80400000-8 Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi Adult and other education services 24
85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi Health and social work services 25
85100000-0 Veselības pakalpojumi Health services 25
85200000-1 Veterinārie pakalpojumi Veterinary services 25
85300000-2 Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi Social work and related services 25
90000000-7 Notekūdeņu un atkritumu izvietošanas pakalpojumi, sanitārie un vides pakalpojumi Sewage- and refuse-disposal services, sanitation and environmental services *
90100000-8 Notekūdeņu un atkritumu savākšanas un izvietošanas pakalpojumi Sewage and refuse collection and disposal services 16
90200000-9 Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services 16
90300000-0 Vides un ekoloģiskie pakalpojumi Environmental and ecological services 16
91000000-4 Biedru organizāciju pakalpojumi Membership organisation services 27
91100000-5 Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības, profesionālās un speciālistu organizācijas Services furnished by business, professional and specialist organisations 27
91200000-6 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi Services furnished by trade unions 27
91300000-7 Dažādi biedru organizāciju pakalpojumi Miscellaneous membership organisations services 27
92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi Recreational, cultural and sporting services 26
92100000-2 Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi Motion picture and video services 26
92200000-3 Radio un televīzijas pakalpojumi (7) Radio and television services (7) 26
92300000-4 Izklaides pakalpojumi Entertainment services 26
92400000-5 Ziņu aģentūru pakalpojumi News-agency services 26
92500000-6 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi Library, archives, museums and other cultural services 26
92600000-7 Sporta pakalpojumi Sporting services 26
93000000-8 Dažādi pakalpojumi Miscellaneous services *
93100000-9 Mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi Washing and dry-cleaning services 27
93200000-0 Frizētavu un skaistumkopšanas pakalpojumi Hairdressing and beauty treatment services 27
93300000-1 Fiziskās labklājības pakalpojumi Physical well-being services 27
93400000-2 Izmitināšanas un biroju pakalpojumi Accommodation and office services 17
93500000-3 Sabiedrisko ērtību pakalpojumi Civic-amenity services 27
93600000-4 Jūrniecības pakalpojumi Marine services 27
93700000-5 Apbedīšanas un saistītie pakalpojumi Funeral and related services 27
93900000-7 Dažādi pakalpojumi, kas citur nav minēti Miscellaneous services n.e.c. 27
95000000-2 Privātās mājsaimniecības ar nodarbinātajām personām Private households with employed persons 22
95100000-3 Tirdzniecībā un rūpniecībā nodarbināto pakalpojumi Services of commercial and industrial workers 22
99000000-0 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi Services provided by extra-territorial organisations and bodies 27
99100000-1 Starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi Services specific to international organisations and bodies 27

Copyright © 2009 - 2019, E-iepirkums.lv
All right reserved
Mājas lapu izstrādāja -
SmartSoft